جلوه نماد‌ها و معماری ایرانی در ایستگاه‌های مترو

ایستگاه متروی علامه جعفری، در حالی به تازگی در خط 4 تهران افتتاح شد که بجز چند نقاشی و نماد ایرانی، از الگوی معماری ایرانی بی بهره بود. این در حالیست که پیشتر هرمزی مدیرعامل شرکت مترو تهران وعده داده بود که الگوی معماری ایرانی در ایستگاه های جدید رعایت خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3834463/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88