جمعی از فعالان گردشگری غرب مازندران: به حمایت نیازمندیم


نوشهر- ایرنا- شماری از فعالان حوزه گردشگری غرب مازندران گفتند: دولت مردمی سیزدهم با وجود توجه ویژه به صنعت گردشگری در یکسال گذشته و با هدف رونق بیش از پیش این صنعت در شرایط کنونی ، باید برای رفع نگرانی های فراروی فعالان این بخش حمایت ویژه ای بکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84952293/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85