جمع آوری داربست‌های مسجد جامع قزوین بعد از ۶۰ سال


داربست‌های قدیمی گنبد مسجد جامع عتیق قزوین با رعایت نکات حفاظتی جمع‌آوری می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074421/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84