جهان‌‎بانو می‌‎توانست زنانه‌‎تر اجرا شودتهیه کننده جهان‌‎بانو: همه تیم محتوایی ما خانم‌‎ها بودند، سه سال نوشتن نمایشنامه زمان برد / منتقد تئاتر: جهان‌‎بانو می‌‎توانست زنانه‌‎تر اجرا شود


منبع: https://snn.ir/fa/news/1042805/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%E2%80%8E%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8E%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF