جو سازی علیه ایران، ورود گردشگر را متوقف کرده است

رئیس جامعه تخصصی تورگردانان ایران گفت: جو سازی رسانه ای علیه ایران در ماه‌های اخیر آنقدر زیاد بود که ورود گردشگر خارجی به ایران را تحت تاثیر قرار داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3821127/%D8%AC%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA