حراج قرآن خطی موزه پارس


برگ‌های دیگری از قرآن سرقت شدۀ موزۀ ملی پارسِ شیراز، در لندن به حراج گذاشته شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4166135/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3