خانه‌ای که خواب خادم‌باشی را می‌بیند


اردبیل – ایرنا – روزگار به دستش عصای پیری داده و رنگ از صورتش گرفته است و در حسرت ایام گذشته، خواب خادم‌باشی را می‌بیند که هر روز دستی بر سر و رویش می‌کشید تا مبادا فرسوده و تخریب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308641/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF