خانه ای با نگاره های اروپایی در تبریز
تبرییز-ایرنا- کهن شهر تبریز به دلیل اهمیت آن در سده های مختلف تاریخی و ولیعهدنشین بودنش تنها شهر ایران زمین با بیشترین خانه های قدیمی است و خانه حریری از جمله آنهاست که نگارگری و نقوش اروپایی دیوارها و سقفش چشم هر گردشگری را خیره می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059553/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2