خانه موزه مقدم رکورد زد


خانه موزه مقدم رکورد آمار بیشترین بازدید کننده را شکست.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3798484/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF