خانه موسیقی در اراضی عباس‌آباد راه‌اندازی می‌شود/ تکمیل گنبد مینا ٢ ماه دیگر


تهران- ایرنا- خانه موسیقی منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد تهران تا پایان سال آماده و گنبد مینا تا ٢ ماه دیگر تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85307137/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF