خوانش تازه گروه تاریخ دانشگاه تهران از قانون حمورابی و اسناد حقوقی شوش


تهران- ایرنا- تاریخ‌پژوه دانشگاه تهران بر مبنای یک مطالعه تطبیقی، برداشت تازه‌ای از نوعی مناسبات حقوقی در تمدن ایلام باستان ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080096/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF