داوران بخش‌ مستند و سینمایی جشنواره ملی میراث فرهنگی معرفی شدند


تهران – ایرنا – داوران بخش مستند بلند و سینمایی و مستند نیمه‌بلند «نخستین جشنواره ملی تولیدات چند رسانه‌ای میراث فرهنگی» معرفی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988845/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF