دستاورد دیگری در دیپلماسی گردشگری و تسهیل تردد زمینی


تهران- ایرنا- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از طریق تعامل با مقامات گمرکی، ترانزیتی و ترافیکی کشور ترکیه، مسیر ترانزیتی ایران به اروپا را هموار کرده و دستاورد دیگری در زمینه تسهیل و تسریع حمل و نقل زمینی در حوزه بین الملل را  رقم زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132544/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C