دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در بیمه ۱۰ هزار فعال بخش صنایع دستی


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور صنایع دستی و هنرمندان این عرصه را سرمایه ملی دانست و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستور داد برقراری بیمه ۱۰ هزار نفر از فعالان این بخش را با سرعت و جدیت پیگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137343/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C