دستور معاون میراث فرهنگی برای بررسی فوری معدن‌کاوی در حریم آتشکده نیاسر
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره عملیات معدن‌کاوی در حریم «آتشکده نیاسر» دستور بررسی داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3788911/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1