دستگیری حفاران غیرمجاز در شهرستان بابل


حفاران غیرمجاز در شهرستان بابل در مازندران دستگیر شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060369/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84