دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث فرهنگی به کودکان وجود ندارد


اصفهان – ایرنا – یک پژوهشگر میراث فرهنگی گفت: دغدغه آموزشِ حفظ میراث فرهنگی به کودکان اولویتِ دستور کار هیچ کدام از مقامات شهری  اصفهان که آن را دوستدار کودک معرفی کرده اند، نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977730/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF