دوازدهمین جشنواره «صد دانه یاقوت» در فرهنگسرای اشراق


تهران- ایرنا- دوازدهین جشنواره «صد دانه یاقوت» با برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری در فرهنگسرای اشراق برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297365/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82