دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی فراخوان داد


تهران- ایرنا- دومین دوره‏ جشنواره‏ ملی چندرسانه‏ای میراث فرهنگی از ٢٨ آبان‌ تا ٣ آذر ١۴٠٢ برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174592/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF