دیجیتال‌سازی میراث‌فرهنگی یک رویکرد جهانی است


قزوین- ایرنا- فعال حوزه فناوری‌های نوین گفت: میراث فرهنگی در همه جای جهان آغوش خود را به استفاده از فناوری‌های نوین باز کرده است، اکنون دیگر دیجیتال‌سازی میراث‌فرهنگی یه یک رویکرد جهانی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306762/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA