رشد فزاینده زیرساخت‌های گردشگری، نویدبخش رونق اقتصادی استان فارس


شیراز – ایرنا –  شکوفایی ظرفیت‌های شگرف فارس در حوزه گردشگری بر بستر تقویت زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی و معرفی ناشناخته‌های آن امکانپذیر است و خبرهای خوش سرمایه‌گذاری فزاینده در این عرصه، نوید بخش رونق اقتصادی برای این استان پهناور و مستعد فارس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170264/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3