رمزهای ناگشوده بنای تاریخی « مسجد سید » اصفهان


اصفهان – ایرنا – آنچه شرایط را برای مسجد سید اصفهان دشوار کرده نحوه مدیریت این بنای تاریخی است، مدیریتی که در سال‌های گذشته نتوانسته همگرا باشد و در تعاملی پایدار حالِ مسجد را خوب کند. گفته می شود ریشه این مشکلات در نبود هیات امنا و اختلاف نظرات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85271324/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86