روزنامه اعتماد: همان اتفاقی که عربستان با تخریب هویت تاریخی مکه و مدینه برای این دوشهر رقم زد ، در شیراز تکرار شده

23302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1730791/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%87

همین کار را دولت سعودی هم انجام داده و به اسم نوسازی، تمام هویت تاریخی مکه و مدینه از بین رفته و دیگر هیچ نشانی از تاریخ دوران صدر اسلام در این دو شهر وجود ندارد و بلکه منهدم شده است.

هر کس به هویت تاریخی این سرزمین اهمیت می‌دهد و امکان برایش فراهم است، در اسرع وقت و تا فرصت باقی است، به دیدن این منطقه در شُرف نابودی رفته، آخرین دیدار از این بخش عزیزِ فرهنگ و تاریخ سرزمین‌مان داشته باشد و عکس‌هایی از لحظات پایانی حیات آن بگیرد که اقلا در حافظه جمعی تعداد بیشتری از مردم این سرزمین، این یادگار باقی بماند تا شاید برای آیندگان بازگو کند که زمانی، این سرزمین هویتی داشته که می‌شد به آن فخر فروخت، هویتی که بعضی اصرار دارند تا دیگر وجود نداشته باشد.