روز نهم سفرهای نوروزی | خبرگزاری صدا و سیما

روز نهم سفرهای نوروزیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزرات راه،  ۲ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از هموطنان  با ناوگان ریلی و هوایی جابجا شدند و بیش از ۳۰ میلیون نفر هم با خودرو اعم از شخصی و حمل و نقل عمومی به مسافرت رفتند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801374/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C