رونق گردشگری در طولانی‌ترین غار ایران با تقویت زیرساخت‌ها + فیلم


زنجان – ایرنا – کتله خور طولانی‌ترین غار ایران در جنوب شهرستان خدابنده است و تقویت زیرساخت‌های آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی نویدبخش روزهای پر رونق گردشگری در استان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129196/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85