رونمایی از کتاب هنر و باستان شناسی شاهنشاهی هخامنشی در موزه آبگینه


کتاب هنر و باستان شناسی شاهنشاهی هخامنشی در مصر نوشته هنری کولبرن به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران با همکاری نشر آوشت رونمایی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4062062/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87