رویداد اردبیل۲۰۲۳ یک فرصت مهم برای اردبیل و ایران است


اردبیل – ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: رویداد اردبیل ۲۰۲۳ یک فرصت مهم برای اردبیل و ایران است و ما می‌خواهیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990069/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA