رویداد اردبیل ۲۰۲۳ بهترین فرصت توسعه گردشگری خارجی است


اردبیل – ایرنا – معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: استان اردبیل در زمینه جذب گردشگر خارجی از ظرفیت خوبی برخوردار است و برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ بهترین فرصت برای توسعه این نوع توریسم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967132/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA