زلزله آسیبی به بناهای تاریخی زاهدان وارد نکرده است
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان وبلوچستان گفت: در پی وقوع زلزله در زاهدان، بلافاصله کارکنان یگان حفاظت به بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت ابنیه تاریخی حوزه جغرافیایی وقوع زلزله اقدام کردند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063356/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA