زیبایی های بهار را در بهشت گمشده ایران جستجو کنید


کرمانشاه – ایرنا – رقص شکوفه های بهاری را در روستاهای بکر و ناشناخته استان کرمانشاه، با آب و هوایی فرحبخش و طبیعتی چشم نواز و در دامنه کوه های سربه فلک کشیده زاگرس، بهشت گمشده ایران جستجو کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095717/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF