ساختمان شهرداری عقدا با الگوی معماری ایرانی، افتتاح شد


ساختمان شهرداری عقدا (درشهرستان اردکان استان یزد) با الگوگیری از معماری ایرانی و با حضور معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058319/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF