سامانه یکپارچه تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری رونمایی شد


تهران- ایرنا- مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت:‌ راه‌اندازی سامانه یکپارچه تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری (سیتا) منجر به افزایش سرعت، دقت و شفافیت، تلفیق بدنه کارشناسی ارزیابی و تطبیق با فناوری‌های نوین شده و یکپارچه‌سازی و ارتقای خدمات تاسیسات گردشگری فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156532/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C