سردی روزگار بر حمام باغ لَلِه کرمان


کرمان – ایرنا – حدود سه سال مرمت بنای تاریخی حمام باغ لَلِِه کرمان متوقف مانده در شرایطی که علاوه بر قسمت‌های قدیمی، بخش های مرمت شده آن نیز در معرض تخریب و آسیب مجدد قرار گرفته و چرخه اداری طولانی برای مرمت این بنای خاص طی سال های گذشته راه به جایی نبرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85303216/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86