سرپرست قائم مقامی مرکز سیمافیلم منصوب شد

نقى ئى دانش آموخته رشته سینما‌ست و پیش از این مدیر دوبلاژ صداوسیما بود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1057544/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AFبه گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم، در حکمى مجتبی نقی ئی را به سمت سرپرست قائم مقامی این مرکز منصوب کرد. در حکم مهدى نقویان خطاب به نقى ئى آمده است.

نظر به سابقه و تعهد شما در امر تولید و تعامل سازنده با هنرمندان، به موجب این حکم به عنوان سرپرست قائم مقامی مرکز سیمافیلم منصوب می‌شوید. امید است در عصر تحول صداوسیما به دور از انحراف و انفعال، زمینه ساز این امر مهم باشید.