سفیر: اوگاندا ظرفیت‌های خوبی برای جذب گردشگران ایرانی دارد


اراک – ایرنا – سفیر اوگاندا در ایران گفت: این کشور ظرفیت‌های خوبی برای جذب گردشگران ایرانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147503/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF