سفیر ایران: آماده لغو متقابل روادید با روسیه هستیم


مسکو- ایرنا- سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: ایران آماده لغو کامل روادید به شکل متقابل با روسیه است و هیچ مانعی در این زمینه از نگاه تهران وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155419/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85