«سن‌ایک» دلیجان به عنوان اقامتگاه بوم‌گردی برتر در کشورانتخاب شد


خمین – ایرنا – معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: اقامتگاه بوم‌گردی سن‌ایک کهک دلیجان به عنوان یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی برتر کشور انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223352/%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8