سیاهی مرگبار


مالچ‌پاشی یکی از روش‌های قدیمی برای تثبیت شن‌های روان و گردوغبار در مناطق بیابانی برای فرار از فرسایش خاکی است که از فراورده‌های نفتی به دست می‌آید، اما دانشمندان معتقد هستند تداوم آن تنوع زیستی و پوشش گیاهی را به طور کامل منقرض خواهد کرد، لذا انجام این اقدام باید متوقف شود تا محیط زیست تخریب نشود.


منبع: https://www.imna.ir/news/630989/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1