شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۲۱ آبان‌ماه

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/618681/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت کیفیت هوا در ایستگاه لواسانات با شاخص ۲۸ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

وضعیت ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۳۵، باغستان پاسداران با شاخص ۱۳۵، پاسداران با شاخص ۱۲۴، دانشگاه تهران با شاخص ۱۲۸، ژئوفیزیک با شاخص ۱۰۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۳۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۳۷، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۰۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۰۱، قائم با شاخص ۱۳۲ و ملارد با شاخص ۱۴۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

همچنین شریف منطقه دو با شاخص ۱۷۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۶۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۲، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۶۵، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۶۳، شهریار با شاخص ۱۵۵، علم و صنعت با شاخص ۱۷۱ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۶۳ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۵۹، امام خمینی با شاخص ۱۵۳، باقرشهر با شاخص ۱۷۷، پارک رازی با شاخص ۱۵۶، پاکدشت با شاخص ۱۷۹، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۶۱، تربیت‌مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۵، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۷، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۲ و شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۵ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _شنبه بیستم‌ویکم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۸۸، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۸۲، پردیس با شاخص ۵۸، پونک با شاخص ۸۹، چشمه با شاخص ۵۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۸۶، دماوند با شاخص ۹۶، رباط کریم با شاخص ۹۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۷، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۷۹، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۶۶ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۹۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.