شب در موزه ملی


هشتمین رویداد شب در موزه ملی ایران برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3801275/%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C