شتاب واگذاری بنا‌های تاریخی برای کاربری عمومی


مدیرعامل صندوق توسعه و احیا بنا‌های تاریخی اعلام کرد: در ۷ ماه گذشته ۳۶ بنای تاریخی برای مرمت و کاربری عمومی به سرمایه گذاران مردمی واگذار شده است


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4076838/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C