شَعربافی کاشان، هنری کهن اما در آستانه فراموشی


کاشان- ایرنا- شَعربافی هنری کهن در کاشان است که از دیرباز به عنوان یکی از مشاغل و هنرهای دستی محسوب می شده، اما این روزها چرخ این صنعت، کند می چرخد و هنر شَعربافی در آستانه فراموشی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960249/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C