صعود ۲رتبه‌ای ثبت جهانی میراث ناملموس در دولت سیزدهم/ ایران در جایگاه پنجم


تهران- ایرنا- با ثبت جهانی ۷ پرونده در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در ۲ سال متوالی در دولت سیزدهم، ایران در این فهرست با ۲ رتبه صعود اکنون در جایگاه پنجم ثبت آثار جهانی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314093/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%B2%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1