صفر تا صد ساختمان ۸۹ ساله‌ کفش ملی که تخریب شد


تهران- ایرنا- ساختمان ۸۹ ساله کفش ملی از نظر کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی شناخته شده بود و از نظر کارشناسان شهرداری ناایمن که در نهایت تخریب شد. اما ماجرا از چه قرار است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84974694/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF