صندوق توسعه اماکن تاریخی، پیوند دهنده میراث و گردشگری است


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق توسعه اماکن تاریخی با بیان اینکه حلقه واسط بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صندوق است، گفت: زیرا فعالیت صندوق با یک بنا شروع می‌شود، در طی مرمت و احیا از هنرمندان و صنایع دستی کمک می‌گیرد و خروجی آن به عنوان تاسیسات گردشگری در اختیار مردم قرارمی‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395348/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA