صنعت گردشگری ایلام؛ چشم انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی


ایلام – ایرنا – ایلام یکی از مهمترین و بکرترین استان های کشور است و سرمایه گذاری در بخش های مختلفی چون گردشگری، کشاورزی، صنعت، نفت و گاز فرصتی مطلوب برای سرمایه گذاران محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158364/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C