ضرغامی: راویان راهیان نور مسئولیت سنگین «جهاد تبیین» را برعهده دارند


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، گفت: راویان صادق راهیان نور چه آنها که خودشان جنگ را تجربه کرده‌اند و دیگرانی که بعدها آموختند، بخش مهمی از مسئولیت سنگین «جهاد تبیین» را به تنهایی برعهده دارند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85063940/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87