ضرورت حضور محققان جوان در حوزه زخم


دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در خصوص اهمیت آموزش محققان جوان، گفت: نکته نگران‌کننده این است که در حوزه زخم تعداد محققان جوان ما و تعداد افرادی که در نسل جدید به این بازار اضافه می‌شوند، خیلی کم است. نیاز به این است که جوانان بیشتری اضافه شوند و طوری برنامه‌ریزی شود که نسل جدید را آماده کنیم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3711504/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85