طرح حمایت از سرمایه گذاران گردشگری در راه مجلس

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تحویل طرح نمایندگان برای حمایت از توسعه و تشویق سرمایه گذاران صنعت گردشگری به مجلس خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3899979/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3