طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیاز ضروری استان های شمالی


نوشهر – ایرنا – طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سواحل سه استان خزری مازندران، گیلان و گلستان هنوز تهیه و اجرا نشده است که به اعتقاد کارشناسان تحقق این نیاز ضروری نیازمند برنامه ریزی علمی، مشارکت نهادهای مربوط و اراده جمعی مسوولان ارشد این استان های شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004092/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C